ZDRAVOTNÍ STAV ŘIDIČŮ A JEHO VLIV NA BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Zdravotní stav řidičů se nepochybně může podepsat na jejich schopnosti bezpečně se pohybovat v silničním provozu. Nakolik mohou případné zdravotní problémy zvýšit pravděpodobnost účasti na dopravní nehodě?

Závěry evropského projektu ElderSafe spolufinancovaného Evropskou komisí naznačují, že řada chorob zvyšuje riziko havárie. Mnohdy významně:

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Každý žadatel o získání řidičského oprávnění musí doložit, že splňuje příslušné zdravotní požadavky. Jak je to ovšem s následnými prohlídkami?
V České republice platí, že každý řidič amatér usedající za řídítka motocyklu či volant osobního automobilu je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení uvedeného věku, starší osoby pak každé dva roky. Daleko přísnější režim je nastaven pro šoféry, kteří mohou jezdit tzv. pod modrými majáky, řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu (a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě) nebo pracují jako učitelé autoškol. Všichni tito řidiči jsou povinni úspěšně projít před zahájením výkonu činnosti vstupní lékařskou prohlídkou. Další pravidelné lékařské prohlídky jsou pak povinni absolvovat do dovršení 50 let věku každé dva roky a následně každoročně. A pozor! Tento přísnější režim platí i pro všechny držitele řidičského oprávnění skupiny C1, C, D1 a D, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel. Vždy, i v případě, že budou jezdit ryze pro osobní účely.

Co následuje v případě, že vyšetřený řidič není zdravotně způsobilý či je způsobilý s podmínkou?
Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař řidiči posudek o zdravotní způsobilosti. Ten musí mít písemnou formu. Je-li šofér zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý, je lékař povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby. Je třeba připomenout, že posuzující lékař může na základě výsledku lékařské prohlídky v odůvodněných případech určit vyšetřované osobě termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou výše uvedené lhůty. Také je oprávněn nařídit před vydáním posudku provedení potřebného odborného vyšetření. Často se řidiči ptají, kdo vlastně hradí náklady spojené s lékařskou prohlídkou. U osob v pracovně-právním vztahu je to zaměstnavatel, v ostatních případech hradí náklady posuzované osoby.Zbývá doplnit, jakému nebezpečí se vystavuje řidič, který u sebe nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti. Pokud řidič pravidelnou prohlídku neabsolvoval, bude jeho případ vždy projednáván ve správním řízení. Výše pokuty bude od 5 do 10 tisíc korun a současně bude vysloven zákaz řízení motorových vozidel na 6 měsíců až jeden rok. Trestné body se ovšem nepřidělí. Bude-li se naopak jednat o případ, kdy řidič při silniční kontrole pouze nemá platný doklad u sebe, hrozí mu pokuta do výše 2 tisíc korun. Pokud by byl případ projednáván ve správním řízení, peněžitý trest bude v rozmezí od 1 500 do 2 500 korun.

VLIV MEDIKAMENTŮ NA BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Řada léků je pro řidiče nebezpečná. Negativně ovlivňují jejich pozornost, schopnost koncentrace, motoriku a koordinaci pohybů, kvalitu zrakového vnímání, zpomalují reakce, navozují spavost či naopak pocity vnitřního napětí nebo dokonce agresivitu, nejednou i pocity zmatenosti či závrati. Nejednou může být zrádná vzájemná kombinace zdánlivě neškodných preparátů či léků s alkoholem. Šoféři si často neuvědomují, že negativní účinek léčiv může přetrvávat mnoho hodin po jejich podání. Průzkum provedený odborníky z francouzské Université Victor Segalen v Bordeaux u zhruba 72 500 řidičů, kteří při nehodě utrpěli zranění, prokázal, že nebezpečné medikamenty se podepisují na vzniku každé 30. dopravní nehody. Francouzi dělí léky podle jejich možného dopadu na bezpečnost silničního provozu do čtyř kategorií:

  • na ty, které nemají na bezpečnost žádný měřitelný vliv,
  • léky vyžadující opatrnost a pečlivé přečtení příbalového letáku, neboť mohou zvýšit riziko zavinění nehody až o 14 %,
  • přípravky vyžadující vysokou pozornost, řidiči by měli jejich užívání konzultovat s lékařem či lékárníkem, neboť zvyšují riziko zavinění nehody až o 30 %,
  • konečně pak medikamenty, jež nesmějí řidiči užívat vůbec. Při jejich užití narůstá riziko vzniku zaviněné nehody až o 86 %.

Léky, které jsou pro řidiče prokazatelně nebezpečné

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou rizikové především léky, jejichž používání je třeba konzultovat s lékařem či lékárníkem. Spadá sem široká škála skupin medikamentů, jejichž potenciál přispět ke vzniku nehody je opravdu vysoký:

Další rizikové léky zmiňuje i Světová zdravotnická organizace. Zopiclone (přípravek na léčbu potíží se spánkem) může zvýšit riziko vzniku smrtelné nehody až o 160 %. Řada přípravků zvyšuje i riziko vzniku nehod spojených se zraněním. Například antiastmatika o 31 %, antidepresiva o 35 % a peniciliny o 12 %.

Jak poznat, že lék může být pro řidiče nebezpečný?

Motoristé by měli v případě sebemenších pochybností konzultovat vhodnost používání i volně prodejných léků s lékárníkem. Pokud je lék na předpis, rozhodně by měli příslušného lékaře upozornit na to, že usedají za volant. V každém případě se vyplatí pročíst si příbalový leták. Rizikové mohou být i některé volně prodávané přípravky proti kašli, bolesti či kapky do očí. Pokud by šofér prokazatelně způsobil nehodu pod vlivem léku, u něhož je v příbalovém letáku uvedeno upozornění na možné negativní účinky na řízení vozidel, musí počítat s tím, že k tomu bude při vyšetřování nehody přihlédnuto.

Před lety bývaly v České republice rizikové léky na obalu označovány varovným trojúhelníčkem. Motoristé tak byli účinně varováni před užitím preparátu, který mohl negativně ovlivnit jejich kondici k řízení vozidla. Nezbývá než si povzdechnout nad tím, že zatímco tato praxe u nás byla opuštěna, Francouzi ji zavedli jako jeden z kroků ke snižování závažné dopravní nehodovosti.